Một số điểm đáng chú ý của Thông tư 39/2014/TT-BTC:
  • Được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua (Điềm b Khoản 2 Điều 16)
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Điều 27)
  • Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3)
  • Tạo hóa đơn Tự in (Điều 6)
  • Hóa đơn đặt in (Điều 8)
  • Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo (Điểm c Khoản 2 Điều 16)
  • Các điều khoản liên quan đến sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn xuất khẩu,…

File đính kèm