Doanh nghiệp nằm trong nhóm đối tượng bắt buộc phải chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018 NĐ – CP. Thời gian tiến hành quá trình chuyển đổi được quy định rõ ràng trong nghị định 119/2018 NĐ – CP là 2 năm tính từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020.

Lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo Nghị định 119/2018 NĐ-CP

Theo ông Cao Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định chậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nghị định 119 đã đưa ra lộ trình chuyển đổi từ việc sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trong vòng 24 tháng, từ ngày 1/11/2018 đến 1/11/2020.

Trong khoảng thời gian 24 tháng để hoàn tất việc chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp vẫn được phép sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy. Nghị định 119/2018 NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ – CP ngày 14/ 5/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ – CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Như vậy theo Nghị định 119/2018 NĐ-CP, nhóm doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2018 rồi thì vẫn tiếp tục dùng bình thường, không cần thay đổi. Nhóm doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn điện tử được phép dùng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2020, sau ngày đó mới bắt buộc phải chuyển sang dùng hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực nhận được sự hỗ trợ từ Tổng cục Thuế như sau:
  • Với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để sử dụng hóa đơn điện tử: Thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan Thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 31/10/2018.
  • Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn hay đặc biệt khó khăn: Tổng cục Thuế tiến hành cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế cho doanh nghiệp mà không thu tiền. Hình thức hỗ trợ này áp dụng tương tự với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp.
  • Với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020: Thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của cơ quan Thuế.


Bộ Tài chính tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp hoặc tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
  • Đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc xử lý số hóa đơn giấy còn tồn khi doanh nghiệp đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.
  • Tổ chức sự nghiệp công lập tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng trước đó, đồng thời bắt đầu thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính.